Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij
Regulamin Konta w Sklepie internetowym ladoremi.pl z dnia 10.10.2018

WSTĘP
Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną  usługi prowadzenia opcjonalnego, bezpłatnego i dobrowolnie zakładanego Konta w Sklepie internetowym ladoremi.pl która jest/będzie realizowana przez G&M sp. z o.o. wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującego się nr. NIP 5252753434: , REGON 380508445 tj. Sprzedawca.
Adres pocztowy: ul. Złota 7/18  00-019 Warszawa
Adres e-mail: kontakt@ladoremi.pl
Telefon:


SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Rodzaj działalności oraz kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana niniejszym regulaminem dobrowolna, nieodpłatna, opcjonalna funkcja/usługa Sklepu internetowego ladoremi.pl przy pomocy, której Kupujący może składać w Sklepie swoje zamówienia, sprawdzać ich status realizacji i historię oraz może edytować dane niezbędne do realizacji składanych zamówień.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep - sklep internetowy Ladoremi prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ladoremi.pl
Sprzedawca/Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą G&M sp. z o.o. , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252753434, nr REGON 380508445, adres ul. Złota 7/18  00-019 Warszawa.

§ 2 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Sklep internetowy ladoremi.pl jest internetowym sklepem muzycznym, w którym każdy Kupujący może opcjonalnie, dobrowolnie, nieodpłatnie założyć indywidualne Konto za pośrednictwem, którego może składać w Sklepie swoje zamówienia na wydawnictwa muzyczne.

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:
Adres pocztowy: ul. Złota 7/18  00-019 Warszawa
Adres e-mail: kontakt@ladoremi.pl
Telefon:

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta w Sklepie internetowym ladoremi.pl potrzebne są:
Podłączone do Internetu urządzenie umożliwiające do niego dostęp,
Zainstalowana na urządzeniu umożliwiającym dostęp do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
Akceptacja obsługi plików cookies, jest na stronie internetowej Sklepu ladoremi.pl opcjonalna, niemniej jednak należy pamiętać, że akceptacja pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe.
Aktywne konto e-mail.

§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Tylko Kupujący, który założył konto ma możliwość korzystania z dodatkowych opcji Sklepu takich jak:
sprawdzenie statusu swojego zamówienia,
przeglądanie historii swoich zamówień,
edycja swoich danych.
3. Aby założyć Konto należy wypełnić właściwymi danymi formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
4. Umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w momencie założenia Konta.
5. Kupujący może zrezygnować z Konta w każdym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
6. Kupujący rezygnujący z założonego w Sklepie Konta, musi w celu rezygnacji wysłać drogą e-mailową wiadomość ze swoją rezygnacją do Sprzedawcy na adres kontakt@ladoremi.pl, skutkiem czego będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@ladoremi.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę/Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
A. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.B.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.C.
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu internetowego ladoremi.pl
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) na podstawie zawartej umowy celem jej realizacji.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę przedstawione są w polityce prywatności zamieszczonej na stronach internetowych Sklepu ladoremi.pl

§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
2. Język polski jest językiem w którym zawierana jest umowa określająca warunki prowadzenia Konta.
3. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
A. dostosowanie Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
B. poprawa bezpieczeństwa świadczonych usług,
C. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian regulaminu Konta, Kupujący zostanie o nich poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail przypisany do Konta.
6. Jeżeli Kupujący nie wyrażający akceptacji planowanych zmian regulaminu, musi o tym fakcie poinformować Sprzedawcę wysyłając odpowiednią wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@ladoremi.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. Jeżeli Kupujący nie wyrazi sprzeciwu planowanych zmian regulaminu do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że je akceptuje, późniejsza rezygnacja z Konta jest możliwa zgodnie z § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Uprawnienia Konsumenta wynikające z przepisów prawa w żaden sposób nie są wyłączane lub ograniczane niniejszym regulaminem.